وبگاه شخصی داوود رسولی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: داوود
نام خانوادگي: رسولی
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: rasouli@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19181
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان