داوود رسولی
داوود رسولی

داوود رسولی

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: تکنولوژی و مهندسی چوب

پست الكترونيكي: rasouli(at)gau(dot)ac(dot)ir

پيام مناسبت ها

­ به وب سايت شخصي من خوش آمديد.

  بازديد : 19179
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان